Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

03-03-2023

  Formularz zgłoszeniowy na zajęcia
  Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  (aby zaznaczyć kilka pozycji należy przytrzymać klawisz "ctrl" na klawiaturze)

  Lista uczniów zawierająca imiona, nazwiska i daty urodzenia, stanowi załącznik do formularza.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji droga mailową o przedsięwzięciach organizowanych przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK).

  Oświadczam, że znam Regulamin Uniwersytetu Otwartego UJK w Kielcach i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

  UWAGA: w przypadku wyboru zajęć, co do których obowiązuje opłata, uczestnik powinien ją uiścić przynajmniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć na podane na stronie Uniwersytetu Otwartego konto po informacji z Biura UO UJK o dokładnym terminie spotkania. W tytule przelewu na konto o numerze 59 1140 2020 0000 3557 2200 1001, należy podać: temat zajęć, imię i nazwisko z dopiskiem UO.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach lub na jego zlecenie podczas realizacji wydarzeń organizowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego UJK.

  Zgoda niniejsza:
  1) obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku w celu prowadzenia działalności informacyjnej i sprawozdawczej oraz promocji UJK, w tym w szczególności publikację mojego wizerunku w mediach tradycyjnych i elektronicznych, stronie internetowej UJK oraz mediach społecznościowych,
  2) jest nieodpłatna,
  3) jest bezterminowa,
  4) jest nieograniczona terytorialnie.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 RODO* informujemy, że:

  1) administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl (zwany dalej UJK),

  2) w UJK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl,

  3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  na kursy, warsztaty, wykłady i inne wydarzenia organizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego UJK oraz – w przypadku zakwalifikowania na te wydarzenia – w celu realizacji procesu dydaktycznego, a także w celach marketingowych, statutowych, statystycznych i archiwalnych,

  4) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na UJK) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)
  oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi, a w zakresie wizerunku – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym oraz brakiem możliwości udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego UJK,

  6) osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt. 4; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail kancelaria@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy,

  7) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty, z którymi UJK zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych,

  8) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na wydarzenia organizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego UJK – przez 5 lat od daty ich zakończenia,

  9) osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych
  oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ich usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa)
  lub ograniczenia ich przetwarzania,

  10) osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)