Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Projekt: „Uniwersytet Aktywnego Seniora”

Starość, to młodość tylko kilka lat później – idea ta przyświeca  realizacji projektu „Uniwersytet Aktywnego Seniora”, którego kierownikiem jest dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska.

W ramach działań projektowych wsparciem jest objętych 8 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego: UTW Jędrzejowski, Pińczowski, Buski oraz UTW w Starachowicach, Masłowie, Morawicy, Łagowie i Kluczach. Efektem projektu będzie opracowanie i przeprowadzenie 6 modułów zajęć szkoleniowych oraz podniesienie kompetencji z zakresu następujących dziedzin:

  • zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – poprzez realizację szkolenia „Na ścieżce do zdrowia, urody i sprawności”;
  • prawa – poprzez realizację szkolenia „Nie dajmy się zaskoczyć – z prawem na Ty”,
  • komunikacji – poprzez realizację szkolenia „Chodzi o to, aby język giętki wypowiedział wszystko co pomyśli głowa”;
  • aktywności artystycznej – poprzez realizację warsztatów „Ze sztuką na Ty”,
  • lokalnej historii – poprzez realizację szkolenia i zajęć praktycznych „Cudze chwalicie, swego nie znacie”,
  • interwencji kryzysowej – poprzez realizację szkolenia „Odbrązowić starość”.

W projekcie uczestniczą 282 osoby w wieku 50+.

Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Decyzją NCB projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora został przedłożony do dnia 30.06.2021 r.