Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Projekty

 • Skąpiec online
  Trzecia edycja projektu „Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne” ruszyła pełną parą. Od początku października uczniowie czterech placówek oświatowych: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Gierczycach, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy, a także Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu (obecnie ze względów organizacyjnych I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie zastępuje Ośrodek Wychowawczy) pracują nad interpretacją sceniczno-cyfrową dramatu „Skąpiec” Moliera. W tym roku zajęcia odbywają się za pomocą platformy ZOOM.
  Pieczę artystyczną nad uczniami sprawują reżyserzy (Przemysław Żmiejko, Roksana Miner) i aktorzy (Anna Iwasiuta-Dudek, Ewa Lubacz, Andrzej Plata i Zdzisław Reczyński). Projekt obejmuje również zajęcia dodatkowe. Aktorka Agata Sobota przeprowadziła warsztaty poświęcone wymowie, dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska oraz dr hab. prof. UJK Krzysztof Jaworski wygłosili wykłady na temat Moliera, problematyki dramatu „Skąpiec”, wielkiej aktualności utworu. Uczniowie spotkali się również z aktorem-filmowcem, Adrianem Wajdą, który podzielił się swoją wiedzą o różnych metodach nagrywania materiałów filmowych w warunkach domowych.
  Przed uczestnikami projektu jeszcze jedno spotkanie warsztatowe, a potem spotkanie nagraniowe. Finał projektu, czyli premiera czytania online „Skąpca”, odbędzie się 19 grudnia.
  Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Kielce i Świętokrzyski Kurator Oświaty.
  Partnerami projektu są: Uniwersytet Otwarty i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
  Projekt „Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Pracownicy UJK brali udział w wielu działaniach wspierających młodych naukowców, m.in.: w projekcie „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” (w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; współpraca z ŚCDN, 2013-2014), w którym 384 uzdolnionych uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego (72 uczniów z 40 szkół podstawowych i 312 uczniów ze 100 gimnazjów) rozwijało swoje naukowe z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych.
  Zob. https://www.tvswietokrzyska.pl/
 • Realizowany był także projekt  „PASJONACI WIEDZY- moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” (POWR.03.01.00-00-C069/16): w latach 2017-2019 w partnerstwie z gminą Kielce (2017-2019), a potem samodzielnie przez UJK (2019-2020). Celem głównym tego projektu było  podniesienie kompetencji kluczowych  młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat  z kieleckich szkół w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego poprzez wykorzystanie zasobów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W naszych zajęciach, prowadzonych w pracowniach UJK, uczestniczyły osoby zainteresowane językami obcymi i historią.
  Zobacz:
  Reportaż w TVP Kielce
  – Tekst o Adamie Jurku Echo Dnia
  – Relacja fotogoraficzna „Podsumowanie pierwszego projektu”
 • Matura próbna