Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Regulamin

 

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

(pobierz regulamin)

§ 1

Słownik pojęć

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Uniwersytet – Uniwersytet Dziecięcy Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Regulamin – Regulamin Uniwersytetu;
 • uczestnik – uczestnika zajęć prowadzonych w ramach działalności Uniwersytetu;
 • opiekun – opiekuna

 

§ 2

Informacje ogólne

 

 1. Uczestnikami Uniwersytetu mogą być uczniowie szkół podstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, którzy zostali zakwalifikowani do danej
 2. Realizacja zajęć  w  ramach  Uniwersytetu  pokrywa  się  z  terminarzem  roku  akademickiego i odbywa się w dwóch semestrach (edycjach).
 3. Zajęcia realizowane są w formie tradycyjnej oraz w formie zdalnej z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

§ 3

Cele i założenia

 

 1. Działalność Uniwersytetu polega na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku 7-15
 2. Cele zajęć, o których mowa w 1, są następujące:
  • wzrost kompetencji  uczestników  dzięki  kursom  edukacyjnym,  prowadzonym  w  ramach realizacji trzeciej misji UJK;
  • stymulowanie intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju uczestników, inspirowanie do  twórczego  myślenia,  aktywnego  odkrywania  i  interpretacji  świata  natury i kultury, a także odnajdywania i realizacji własnych zainteresowań oraz pasji naukowych;
  • kształcenie umiejętności twórczego korzystania  z  nowoczesnych  technologii,  wdrożenie do efektywnego  współdziałania  w  zespole  oraz  nabywanie  elementarnych  umiejętności w obszarze komunikacji
 3. Zajęcia, o których mowa w 1, prowadzone są w oparciu o założenia teorii wielorakich Howarda Gardnera (różne profile inteligencji).
 4. Prowadzący zajęcia, o których mowa w 1, korzystają z nowoczesnych metod podawania treści naukowych, co zapewnia uczestnikom twórczy kontakt z nauką i kulturą, a także aktywizuje do wieloaspektowej interpretacji zagadnień empirycznych i kulturowych oraz poszerzenia wiedzy o aspekty, które często nie są uwzględniane w programach szkolnych.

 

§ 4

Moduły zajęć

 

 1. Uczestnicy zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu podzieleni są według grupy wiekowej:
  • adepci – uczniowie klas 1-3;
  • juniorzy – uczniowie klas 4-5;
  • mistrzowie – uczniowie klas 6-8.
 1. W I semestrze realizowane są następujące moduły:
  • Człowiek i kultura – moduł ten skierowany jest do adeptów i ma za zadanie rozwijanie świadomości  kulturowej,       a       także       twórczego        wyrażania       pomysłów i uczuć za pomocą muzyki, słowa oraz Zakładany efekt zajęć to zrozumienie aktualnych zjawisk otaczającego nas świata poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Obszary tematyczne poruszane podczas zajęć w ramach tego modułu to: Historia i  prehistoria  objaśniają  nasz  świat;  Dźwięk  w  percepcji  i  sztuce;  Sztuka w otaczającej nas przestrzeni; Słowo i opowieść w życiu codziennym.
  • Człowiek i nowoczesne technologie – moduł ten skierowany jest do juniorów oraz mistrzów i ma za zadanie rozwijanie podstawowych kompetencji informatycznych i ich wykorzystywanie do nauki, komunikacji i Zakładany efekt zajęć to ukształtowanie umiejętności w zakresie technik komunikacyjno-informacyjnych. Obszary tematyczne poruszane podczas zajęć w ramach tego modułu to: Nowoczesne technologie komunikacyjne i narzędzia do ich wykorzystania; Gry on-line a rzeczywistość; Życie bez technologii komunikacyjnych – czy jest możliwe?; Jak działa Internet.
 1. W II semestrze realizowane są następujące moduły:
  • Człowiek i natura – moduł skierowany jest do adeptów i ma za zadanie rozwijanie ciekawości poznawczej i zainteresowań związanych z edukacją w zakresie wiedzy o naturze, ochronie przyrody oraz wzajemnych zależnościach ze światem ludzi, co stanowi podstawę do kształtowania umiejętności językowych, matematycznych, plastycznych i Zakładany efekt zajęć to pobudzenie ciekawości poznawczej i wyjaśnienie praw przyrody. Obszary tematyczne poruszane podczas zajęć w ramach realizacji tego modułu to: Różnorodność świata roślin i zwierząt; Matematyka wokół nas; Logika w ruchu, ruch w logice; Życie to organizm.
  • Człowiek i społeczeństwo – moduł jest skierowany do juniorów oraz mistrzów i ma za zadanie rozwijanie podstawowych kompetencji związanych z rozwijaniem ciekawości poznawczej i efektywnego uczenia się, kreatywności i inicjatywności oraz umiejętności społecznych, w tym empatii, współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów Zakładany efekt zajęć to ukształtowanie postawy społecznej otwartości. Obszary tematyczne poruszane podczas zajęć w ramach realizacji tego modułu to: Zasady komunikacji między ludźmi; Jak wykorzystać swój mózg – czyli o uczeniu się; Jak utrzymać dobre relacje w grupie i dążyć do innowacyjności; Praca nad swoim wizerunkiem.

§ 5

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do udziału w zajęciach w ramach Uniwersytetu odbywa się przez
 2. Zgłoszenia uczestnika należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: unipt.pl. Formularz jest aktywny tylko w czasie podanym przez organizatorów.
 3. Kandydatami mogą być dzieci w wieku 7-15 lat lub starsze, albo młodsze, będące uczniami szkół podstawowych).
 4. Warunkiem udziału w rekrutacji jest kompletność i poprawność zgłoszenia.
 5. Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą Koordynator i sekretarz Uniwersytetu, dokonuje oceny formularzy zgłoszeniowych, sporządza protokół z rekrutacji oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach w ramach Uniwersytetu, wraz z lista rezerwową.

 

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach lub w przypadku niedopełnienia warunków formalnych w określonym czasie, istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osoby z listy Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, do momentu skompletowania pełnej listy uczestników.
 2. O przyjęciu do Uniwersytetu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w zajęciach w ramach Uniwersytetu zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem poczty
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w zajęciach w ramach Uniwersytetu wypełniają z pomocą opiekuna formularz   uczestnika,   który   można   przesłać   mailem   do   Biura   Uniwersytetu, w terminie podanym przez Formularz uczestnika podpisuje opiekun.

§ 6

Uprawnienia i obowiązki uczestników oraz opiekunów

 

 1. Uczestnik zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu ma prawo do:
  • udziału w zajęciach zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • rezygnacji  z   udziału   w   zajęciach   w   przypadku   zaistnienia   ważnych   przyczyn; o rezygnacji należy poinformować Koordynatora
 2. Uczestnik zobowiązany jest do:
  • przestrzegania Regulaminu;
  • uczestnictwa w działaniach przewidzianych w ramach Uniwersytetu i potwierdzania swojej obecności w sposób przyjęty dla danego modułu;
  • stosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia oraz osób reprezentujących Koordynatora Uniwersytetu, a także do zachowania zgodnego z zasadami obowiązującymi u realizatora Uniwersytetu; w przypadku zakłócania przez uczestnika porządku zajęć, realizator może skreślić go z listy uczestników;
 1. Opiekun zobowiązany jest do:
  • zapewnienia bezpiecznej drogi na zajęcia oraz powrotu z zajęć;
  • sprawowania opieki nad uczestnikami podczas zajęć, aby nie opuszczali oni samowolnie sali, ani nie oddalali się od miejsca odbywania zajęć;
  • pokrycia szkód  spowodowanych  przez  uczestnika   bezpośrednio   przed,  w  trakcie i bezpośrednio po zajęciach.
  • usprawiedliwienia w ciągu 3 dni nieobecności na zajęciach; w przypadku braku takiego usprawiedliwienia, uczestnik zostanie skreślony z listy; usprawiedliwienia nieobecności dokonuje opiekun;
  • zapoznania się z harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej oraz śledzenia  na   bieżąco   wszelkich   informacji   organizacyjnych   tam   zamieszczanych, a także do wniesienia opłaty
 2. Koordynator Uniwersytetu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub inne zdarzenia z udziałem uczestników, do których doszło po zakończeniu zajęć, jak i nie ponosi odpowiedzialności za uczestników pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W uzasadnionych przypadkach  Koordynator  Uniwersytetu  ma  prawo  zmiany  Regulaminu w trakcie semestru, w tym gdy potrzeba dokonania zmiany wynikać będzie z przepisów prawa, postanowień   umowy   o   dofinansowanie   projektu,   zaleceń   instytucji   pośredniczącej   lub/i finansującej oraz gdy wprowadzenie zmiany będzie uzasadnione potrzebą właściwej realizacji zajęć.
 1. Zmiana Regulaminu obowiązuje od następnego dnia od daty jej ogłoszenia w sposób przyjęty dla ogłoszenie

 

Koordynator Uniwersytetu 

dr Olga Zamecka-Zalas